Aryanic
چهل و هفتمین و چهل و هشتمین جلسات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
چهل و هفتمین و چهل و هشتمین جلسات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
1394/9/22
برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی و رتبه بندی مراکز آموزش علمی-کاربردی
برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی و رتبه بندی مراکز آموزش علمی-کاربردی
1394/5/19
  • کارگاه آموزشی
  • کارگاه آموزشی
  • کارگاه آموزشی
  • کارگاه آموزشی
  • کارگاه آموزشی