Aryanic
صفحه اصلي > معاونین دفتر 

معاونین دفتر

 
آقای ابراهیم قادی پاشا
 معاون نظارت مدیرکل نظارت و ارزیابی

خانم خان بیکی
 معاون ارزیابی مدیرکل نظارت و ارزیابی


کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی از دانشگاه خوارزمی تهران
(تربیت معلم سابق)

تلفن :
82775550

تلفن : 82775532