Aryanic
تشکیل کمیته راهبردی ارزیابی عملکرد دانشگاه و سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی
تشکیل کمیته راهبردی ارزیابی عملکرد دانشگاه و سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در حوزه معاونت نظارت و سنجش
1395/11/11
چهل و هفتمین و چهل و هشتمین جلسات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
چهل و هفتمین و چهل و هشتمین جلسات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد
1394/9/22
  • کارگاه آموزشی
  • کارگاه آموزشی
  • کارگاه آموزشی
  • کارگاه آموزشی
  • کارگاه آموزشی